Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en hieronder opgenomen op onze website www.varnawijnen.nl. Op verzoek verzenden wij u een schriftelijk exemplaar. Dit verzoek kunt u telefonisch, per post of per e/mail bij ons indienen.

Algemene voorwaarden van Varna Wijnen

Identiteit

Naam: Varna Wijnen
Handelsnaam: Varna
Vestigings- & bezoekadres: Hoogstraat 103, 5615 PB Eindhoven
Telefoonnummer: +31(0)40 – 237 28 51
Telefonische bereikbaarheid: wo t/m vrij 11:00 – 19:00 uur, za 10.00 – 18.00 uur.
E-mailadres: info@varnawijnen.nl
Kamer van Koophandelnummer: 17279917
Btw-identificatienummer: NL001758619B89

Klantgegevens

De gegevens die u via http://www.varnawijnen.nl/, aan Varna Wijnen verstrekt behandelen wij vertrouwelijk. Deze gegevens worden vastgelegd in een bestand. De houder van het bestand is Varna Wijnen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt*.
Indien u uw gegevens wenst in te zien of te verwijderen dan kunt u dat kenbaar maken per post of via info@varnawijnen.nl In het eerste geval krijgt u van ons, binnen 2-3 werkdagen, een overzicht van de bij ons bekende gegevens. In het tweede geval verwijderen wij u gegevens binnen 2-3 werkdagen.

*Alleen die specifieke gegevens die nodig zijn voor de betaling en het toezenden van een bestelling worden gedeeld met betalingsdienst Mollie en een koeriersdienst. Altijd in een beveiligde omgeving en volgens alle wettelijke regels die in Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vastgelegd zijn.

Toepasbaarheid

Onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van de Varna Wijnen website en op alle informatie en gegevens die via deze website worden aangeboden.

Gegevens die verstuurd worden via de Varna Wijnen website

De gegevens die u opgeeft via onze internetsite worden via een beveiligd protocol over het world wide web gestuurd. De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voor dat gebruikers van Nederlandse websites toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst.

Internetverkoop

Voor verkopen aan consumenten/bedrijven via internet gelden de wettelijke regels voor verkoop op afstand. Varna Wijnen verstrekt en verkoopt geen alcoholhoudende dranken aan personen jonger dan 18 jaar. Bij een bestelling van alcoholische dranken, bevestigt de klant met het plaatsen van een bestelling dat hij voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd voor de koop van deze producten. De klant neemt de verplichting op zich dat alleen hij, of een door hem daartoe gemachtigde persoon die ook de wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar heeft bereikt, de bestelling in ontvangst neemt.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Varna Wijnen internetsite waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Varna Wijnen. Het is niet toegestaan, zonder toestemming van Varna Wijnen, de op de Varna Wijnen website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.

Prijs, bezorg- en verzendkosten

Prijzen
• Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
• De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en inclusief accijnzen, belastingen, invoerrechten, andere heffingen.

• Minimaal bestelbedrag 60 euro.
• De op de Varna Wijnen website genoemde prijzen zijn per fles, per proefpakket of item en in euro’s. De prijzen zijn exclusief eventuele bezorgkosten en exclusief eventuele cadeauverpakkingen. De prijzen staan duidelijk vermeld bij de producten en bindend, uitgezonderd bij verschrijvingen en afwijkingen door synchronisatiefouten of door menselijke fouten.

Bezorging en verzending alleen naar adressen in Nederland
• Afhalen van uw bestelling in onze winkel tijdens openingstijden is altijd gratis.
• Bezorgen in en om Eindhoven, op maximaal 20 kilometer van de winkel, is gratis op donderdagen.
• Verzendkosten voor rest van Nederland: u betaalt een bijdrage in de bezorgkosten van Euro 11,99 inclusief 21% btw per levering naar 1 adres in Nederland.
• Voor de Waddeneilanden eilanden geldt een toeslag van Euro 7,95 op de normale verzendkosten en de waarschuwing dat de pakketten een vertraging van ongeveer 2 dagen boven op de normale verzendtijd zullen hebben.
• Bij afwijkende verzendingen kunnen onverhoopt bijkomende kosten ontstaan, wij nemen hier dan voor verzending contact over op.

Betaling

Voor bestellingen via de website gelden de volgende regelingen: U kunt bij een bestelling/bezorging uitsluitend vooraf betalen door middel van een betaling via Mollie.

Veilig betalen met Mollie
• Mollie is een zogenaamde internetkassa die wereldwijd voor webshops veilig de online betalingen afhandelt bij financiële instellingen zoals banken en creditcardacquirers.
• Mollie voldoet aan de strenge vereisten van de PCI Data Security Standards (klasse 1), van MasterCard en Visa. Deze eisen houden in dat er door MultiSafepay geen (creditcard)gegevens worden vastgelegd, zodanig dat derden hier misbruik van kunnen maken. De betaalgegevens worden ook vergrendeld verstuurd volgens de internetbeveiliging standaard SSL.
• SSL staat voor Secure Sockets Layer. De SSL is de meest gebruikte manier voor het aangaan van de beveiligde elektronische transacties via het internet. SSL is een standaard protocol die gebruik maakt van een public key encryption technologie, zodat er een veilige service ontstaat tussen de internet-servers. De integriteit en de verificatie van de berichten zowel als de legitimatie van verzender/ontvanger worden hierbij gewaarborgd. De communicatie tussen de webserver en de cliënt vindt vervolgens versleuteld plaats. Indien u zich op een beveiligde site bevindt, begint de URL met https://.
• Mollie wordt een aantal malen per jaar gecontroleerd op de vereisten van de PCI Data Security Standards. Daarnaast wordt zij jaarlijks door een bevoegde externe partij beoordeeld. Pas wanneer aan alle eisen is voldaan wordt het Certificate of Compliance verstrekt.
• Mollie verstrekt geen bank- en/of creditcardgegevens van consumenten aan de bij haar aangesloten webshops of aan andere derden.
• In het geval van misbruik van bankrekeninggegevens van derden zal Mollie dit te allen tijde melden aan de daarvoor bevoegde Justitiële instantie.

Bezorging algemeen

• Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Varna Wijnen kenbaar heeft gemaakt.
• Varna Wijnen zal alle geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 2 tot 3 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 tot 3 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
• Na ontbinding conform het vorige lid zal Varna Wijnen het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
• Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
• De bezorging vindt plaats door Varna Wijnen zelf of per koeriersdienst.
• De op de Varna Wijnen website aangegeven levertijden gelden als indicatie. Varna Wijnen streeft ernaar om binnen 2 tot 3 werkdagen te leveren.
• Varna Wijnen is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van de overschrijding van de levertijd.
• Zendingen die bij ons geretourneerd worden omdat onze bezorger of de koerier niet kan afleveren worden in overleg met de consument opnieuw bezorgd of verzonden. De eventuele extra kosten zijn voor rekening van de consument.

Ontbinding overeenkomst/ herroepingsrecht

Na ontvangst van de bestelling heeft u wettelijk maximaal 14 dagen de tijd om de overeenkomst te herroepen/te ontbinden. Dit mag zonder opgave van redenen en is gerekend van de dag van ontvangst door de consument. Dit herroepen/ontbinden kan door middel van het sturen van een mail naar info@varnawijnen.nl of door het sturen van ingevulde document ter herroeping. Download hier uw document ter herroeping.
Na dit ontbinden/herroepen retourneert u zo snel mogelijk de bestelling, maximaal 14 dagen na herroeping. Dit kan door terugbrengen naar de winkel of retour zenden in originele staat en verpakking. De consument draagt hierbij zelf de directe kosten van de retourzending en is verantwoordelijk voor tijdig retour van de bestelling.
De totale termijn bedraagt dus in het uiterste geval 28 dagen.
Binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door Varna Wijnen, wordt het betaalde bedrag door ons terugbetaald. Bij retourneren van de complete bestelling worden ook de eventuele verzendkosten van de levering terugbetaald. Bij deelretour is er geen terugbetaling van de verzendkosten van de levering mogelijk.

Uitgesloten van herroeping en retour zijn:
• Artikelen langer dan 14 dagen geleden zijn ontvangen
• Artikelen waarvan de verzegeling is verbroken, dus een geopende fles kan niet worden geretourneerd.
• Artikelen die gebruikt, beschadigd of incompleet zijn, bijvoorbeeld een fles met beschadigd etiket.
• Artikelen die beschadigd zijn of die gebruikerssporen bevatten.

Ontbinden van de overeenkomst is ook mogelijk indien, binnen 30 dagen na levering, blijkt dat de geleverde wijn en/of aanverwant product niet aan de overeenkomst beantwoordt. Bijvoorbeeld verkeerd product geleverd.

Indien de maximale levertijd van 30 dagen wordt overschreden heeft u het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.

Aansprakelijkheid

Varna Wijnen is niet aansprakelijk voor bedragen hoger dan het factuurbedrag, althans niet voor een hoger bedrag dan waarvoor de verzekering van Varna Wijnen aansprakelijk kan worden gesteld.
Ondanks de permanente zorg en aandacht die de auteurs en opstellers besteden aan de samenstelling van onze website, kan Varna Wijnen op geen enkele wijze instaan noch enig garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Varna Wijnen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

Kwaliteitsgarantie

De ondernemer staat ervoor in dat de wijnen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Eigendomsvoorbehoud

• De geleverde producten blijven in eigendom van Varna Wijnen tot het moment waarop de klant alle openstaande schulden ten opzichte van Varna Wijnen heeft voldaan.
• Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen de contractgoederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de contractgoederen tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.

Rechtsgeschil

Alle gevallen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen welke uit een overeenkomst tussen Varna Wijnen en haar afnemers voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verkoper redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. Consumenten zijn deze kosten pas verschuldigd nadat zij hiertoe door verkoper zijn aangemaand.

Klachten

Varna Wijnen doet er alles aan om uw bestelling naar volle tevredenheid af te handelen. Heeft u onverhoopt toch een klacht hebben dan kunt u binnen een week na levering contact met ons opnemen om deze klacht aan ons kenbaar te maken. Dit kan per mail info@varnawijnen.nl. Stuur uw klacht zo volledig mogelijk omschreven. Wij zullen deze zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen zeven dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen vijf dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten te geven.
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.

Hopelijk hoeft het niet zover te komen en kunnen we het samen oplossen.